Skip to main content

Չորանոց՝ մրգերի և բանջարեղենի 30 սինիների տեղով


ԿՈԴ ։ Dryer for vegetables and fruits-1 Բաժիններ։ , ,

առկա է 1 հատ


Աշխատում է հոսանքով


Արժեքը ։